.:Bireysel Emeklilik Rehberi:.

KESİNTİLER

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE YAPILABİLECEK KESİNTİLER

Şirketlerin, giriş aidatı, yönetim gideri kesintileri ve fon işletim gideri kesintilerini emeklilik sözleşmesinde açık olarak belirtmesi gerekir. Emeklilik sözleşmelerinde yer alan giriş aidatı, yönetim gideri kesintileri ve fon işletim gideri kesintilerinde değişiklik yapılabilmesi için sözleşmede aksine hüküm bulunmaması ve değişikliğin Müsteşarlık tarafından onaylanması şarttır. Bu değişiklik, ilgili katılımcılara en geç on iş günü içinde bildirilir.

KESİNTİ TÜRÜ AÇIKLAMA
Giriş Aidatı ÜST LİMİT : Aylık Brüt Asgari Ücret

Katılımcının bireysel emeklilik sistemine ilk kez girişinde ve yeni bir emeklilik sözleşmesi kapsamında ayrı bir bireysel emeklilik hesabı açtırması sırasında alınır.

Giriş aidatı, katılımcının bireysel emeklilik sistemine ödediği katkı paylarından ayrı olarak takip edilir.

Giriş aidatı, emeklilik sözleşmesi kuruluşu aşamasında azami bir yıllık süre içinde taksitler halinde de alınabilir. Giriş aidatının taksitlendirildiği hallerde katılımcının bireysel emeklilik sisteminden ayrılması veya başka bir şirkete aktarım talebinde bulunması durumunda şirket giriş aidatının ödenmemiş kısmını katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinden indirilebilir.

Şirket tarafından belirlenen giriş aidatının bir kısmının veya tamamının indirilmesi, emeklilik sözleşmesinde yer alması kaydıyla, katılımcının bireysel emeklilik sisteminden ayrıldığı veya başka bir şirkete aktarım talebinde bulunduğu tarihe kadar ertelenebilir. Bu durumda, şirketin katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimleri üzerinden indirileceği tutar, indirim tarihinde geçerli olan asgari ücretin aylık tutarından fazla olamaz.

Yönetim Gider Kesintisi ÜST LİMİT : Katkı Payının % 8'i


Sözleşme işletim giderlerini karşılamak üzere alınan kesinti

Fon İşletim Gider Kesintisi ÜST LİMİT : Fon net varlık değeri üzerinden hesaplanır,  günlük azami yüz binde on


Emeklilik yatırım fonları içtüzüklerinde belirtilen ve fon portföyünün yönetim giderlerini karşılamak yapılan kesinti

Yönetim Gider Kesintisi
(Özel Hizmet Kesintisi)
ÜST LİMİT : Asgari ücretin aylık tutarının azami %25'ini aşmayacak şekilde

Katkı payı ödenmesine ara verilmesi (ödenmemiş katkı payı vadesinin üzerinden 12 ay geçmesi) veya yasal bildirimler ve sunulan standart hizmetler dışında emeklilik sözleşmesinde tanımlanmış özel hizmetlerin talep edilmesi halinde, katılımcıya bildirimde bulunmak kaydıyla yapılacak kesintidir. Bu işlem kesinti tutarına karşılık gelen fon adetlerinin katılımcının bireysel emeklilik hesaplarındaki fon adetlerinden indirilmek suretiyle yapılır.
Yönetim Gider Kesintisi
(Ödeme Araçlarından
Kaynaklanan)
ÜST LİMİT :  Piyasa rayiçlerini aşmayacak tutar  veya oranda

Katılımcının katkı paylarını kredi kartı veya diğer ödeme araçları ile yapması nedeniyle ortaya çıkan giderlerin diğer katılımcılara yansıtılmamasını teminen söz konusu giderlerin karşılanmasına yönelik katkı payına ek olarak tahsil edilecek yönetim gideri kesintisi,